Tangram Srl
Via Weggenstein 2/F
39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 0471 288 591
Fax +39 0471 289 586

www.tangram.bz.it
info@tangram.bz.it
privacy@tangram.bz.it